Organizacja

Rok 2020

Tytuł Opublikowano Autor
Zarządzenie nr 11/2020 w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania w działalności Urzędu Gminy Legnickie Pole 05-02-2020 Udostępniony przez: Gmina Legnickie Pole
Zarządzenie nr 10/2020 w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2019 rok i określenia prewspółczynnika VAT dla Urzędu Gminy w Legnickim Polu za 2019 dla celów rocznej korekty odliczenia podatku VAT za 2019 rok oraz przyjęcia do wstępne 31-01-2020 Udostępniony przez: Gmina Legnickie Pole
Zarządzenie nr 9/2020 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Legnickie Pole 30-01-2020 Udostępniony przez: Gmina Legnickie Pole
Zarządzenie nr 8/2020 w sprawie odpłatnego przejęcia sieci kanalizacji sanitarnej w m. Taczalin 30-01-2020 Udostępniony przez: Gmina Legnickie Pole
Zarządzenie nr 7/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów kończących służbę przygotowawczą 30-01-2020 Udostępniony przez: Gmina Legnickie Pole
Zarządzenie 6/2020 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych przez organizację pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 30-01-2020 Udostępniony przez: Gmina Legnickie Pole
Zarządzenie nr 5/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 30-01-2020 Udostępniony przez: Gmina Legnickie Pole
Zarządzenie nr 4/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 30-01-2020 Udostępniony przez: Gmina Legnickie Pole
Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 30-01-2020 Udostępniony przez: Gmina Legnickie Pole
Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie powołania komisji prtzetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o wartości mniejszej oraz postępowań o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.. 11 ust. 8 Pz 30-01-2020 Udostępniony przez: Gmina Legnickie Pole