Prawne podstawy działania

Projekty uchwał na sesję 11.02.2015

Tytuł Opublikowano Autor
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 05 luty 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia oraz ustalenia stawki takiej opłaty 05 luty 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 05 luty 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnickie Pole 05 luty 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi legnickiemu 05 luty 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy rzeczowej powiatowi legnickiemu 05 luty 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu 05 luty 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Legnickie Pole 05 luty 2015 Udostępniony przez: Administrator