Prawne podstawy działania

Projekty uchwał na sesję 14.11.2014

Tytuł Opublikowano Autor
Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Legnickie Pole” w 2014 r. 07 listopad 2014 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku 07 listopad 2014 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok 07 listopad 2014 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi legnickiemu 07 listopad 2014 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r. 07 listopad 2014 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach Taczalin i Lubień 07 listopad 2014 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Przybków – Klecina w Gminie Legnickie Pole 07 listopad 2014 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Legnickie Pole na lata 2014-2020 07 listopad 2014 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 07 listopad 2014 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Legnickie Pole a Gminą Miejską Legnica w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii 07 listopad 2014 Udostępniony przez: Administrator