Prawne podstawy działania

Projekty uchwał na sesję 30.09.2014

Tytuł Opublikowano Autor
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Przybków – Klecina w Gminie Legnickie Pole 19 wrzesień 2014 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 19 wrzesień 2014 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi legnickiemu 19 wrzesień 2014 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na realizację zadania publicznego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2176D obręb Nowa Wieś Legnicka, gmina Legnickie 19 wrzesień 2014 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Legnickiemu 19 wrzesień 2014 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie planowanych inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Legnickie Pole na lata 2014-2017 19 wrzesień 2014 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/149/2013 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbieran 19 wrzesień 2014 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/145/2013 z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnickie Pole 19 wrzesień 2014 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin 19 wrzesień 2014 Udostępniony przez: Administrator