Prawne podstawy działania

Projekty uchwał na sesję 13.02.2014

Tytuł Opublikowano Autor
Analiza wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w 2013 r. 10 luty 2014 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 06 luty 2014 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 7 lat części działki gminnej nr 364 w obrębie Nowa Wieś Legnicka 06 luty 2014 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2027 06 luty 2014 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r. 06 luty 2014 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 06 luty 2014 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXVI/145/2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnickie Pole 06 luty 2014 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 06 luty 2014 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim program 06 luty 2014 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie doży 06 luty 2014 Udostępniony przez: Administrator