Prawne podstawy działania

Projekty uchwał na sesję 26.09.2013

Tytuł Opublikowano Autor
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 20 wrzesień 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę 20 wrzesień 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia niektórych nieruchomości 20 wrzesień 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, świetlic wiejskich i boisk sportowych zlokalizowanych na terenie gminy Legnickie Pole 20 wrzesień 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli zajmujących stanowiska kieorwnicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru g 20 wrzesień 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie regulaminu okreslającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składn 20 wrzesień 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole dla linii elektorenergetycznej 110 kV relacji Przybków - Klecin 20 wrzesień 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole 20 wrzesień 2013 Udostępniony przez: Administrator