Prawne podstawy działania

Projekty uchwał na sesję 21.03.2013

Tytuł Opublikowano Autor
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022 15 marzec 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 15 marzec 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego 13 marzec 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 13 marzec 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 13 marzec 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 13 marzec 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie mieniem komunalnym 13 marzec 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 13 marzec 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnickie Pole 13 marzec 2013 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok 13 marzec 2013 Udostępniony przez: Administrator