Prawne podstawy działania

Projekty uchwał na sesję 27.12.2012

Tytuł Opublikowano Autor
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 20 grudzień 2012 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 20 grudzień 2012 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 20 grudzień 2012 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 20 grudzień 2012 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 20 grudzień 2012 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 20 grudzień 2012 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnickie Pole 20 grudzień 2012 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r. 20 grudzień 2012 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu 20 grudzień 2012 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zmiany zmiany uchwały Nr XXI/119/2012 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 20 grudzień 2012 Udostępniony przez: Administrator