Projekty uchwał w sprawach:
a)    o zmianie uchwały w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego “Bon dla Malucha” dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Legnickie Pole,
b)    w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie płyty pamiątkowej – pomnika;
c)    w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom,
d)    w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Legnickie Pole w 2020 roku,
e)    w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,
f)    w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Legnickie Pole na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Legnickie Pole,
g)    w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Legnickie Pole,
h)    w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, powstałych na terenie dwóch Gmin w Województwie Dolnośląskim” w ramach Grupy Zakupowej Odbioru i Zagospodarowania Odpadów,
i)    w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnickie Pole,
j)    w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,