Projekty uchwał w sprawach:

  • w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok,
  • w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legnickie Pole, od dnia 1 września 2019,
  • w sprawie szczegółowych zasad, trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Legnickie Pole lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
  • w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Legnickie Pole,
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych,
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 21, listopad 2019 13:39 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
czwartek, 21, listopad 2019 13:39 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21, listopad 2019 13:40 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21, listopad 2019 13:41 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 21, listopad 2019 14:03 Julia Szojka