Prawne podstawy działania

projekty uchwał na sesję 20 marca 2018

Tytuł Opublikowano Autor
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 13 marzec 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy Legnickie Pole
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 13 marzec 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy Legnickie Pole
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnickie Pole w 2018r 13 marzec 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy Legnickie Pole
projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Legnickie Pole na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów i granic oraz siedzib obowodowych komisji wyborczych 13 marzec 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy Legnickie Pole
projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Legnickie Pole na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 13 marzec 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy Legnickie Pole
projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Legnickie Pole 13 marzec 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy Legnickie Pole
projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramac 13 marzec 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy Legnickie Pole
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia 13 marzec 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy Legnickie Pole
projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Legnickie Pole konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Legnickie Pole na rok 2018 13 marzec 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy Legnickie Pole
projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu 13 marzec 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy Legnickie Pole