Prawne podstawy działania

Projekty uchwał na sesję 29 stycznia 2019

Tytuł Opublikowano Autor
projekt uchwały w sprawie przystapienia do projektu konkursowego 23 styczeń 2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa – Czarna w Gminie Legnickie Pole 22 styczeń 2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – przesyłowej linii elektroenergetycznej 22 styczeń 2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2019-2027 22 styczeń 2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 22 styczeń 2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/148/2016 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do załatwiania 22 styczeń 2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu 22 styczeń 2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości o 22 styczeń 2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnickie Pole 22 styczeń 2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Legnickie Pole 22 styczeń 2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy