Prawne podstawy działania

Projekty uchwał na sesję 28.02.2017

Tytuł Opublikowano Autor
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi legnickiemu 21 luty 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych 21 luty 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, świetlic wiejskich i boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Legnickie Pole 21 luty 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na obszarze zespołów przyrodniczo-krajobrazowych „ Dolina Uszewicy”, „Łąki Książęce” i „Złoty Las” 21 luty 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego 21 luty 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektro 21 luty 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole dla lokalizacji kompleksu sportowego w Legnickim Polu 21 luty 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpa 21 luty 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnickie Pole 21 luty 2017 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Legnickie Pole 21 luty 2017 Udostępniony przez: Administrator