Prawne podstawy działania

Projekty uchwał na sesję 30.11.2016

Tytuł Opublikowano Autor
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do załatwiania spraw z zakresu utrzymania czystości i p 23 listopad 2016 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2 23 listopad 2016 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole terenu gospodarki odpadami w Biskupicach 23 listopad 2016 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 23 listopad 2016 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 23 listopad 2016 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Legnickie Pole pod nazwą „Warsztaty Terapii Zajęciowej” i nadania im statutu 23 listopad 2016 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu 23 listopad 2016 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu 23 listopad 2016 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017- 2021 22 listopad 2016 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok 22 listopad 2016 Udostępniony przez: Administrator