Prawne podstawy działania

Projekty uchwał na sesję 30.12.2015

Tytuł Opublikowano Autor
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Legnickie Pole na lata 2015-2019 22 grudzień 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie 22 grudzień 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zas 22 grudzień 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 22 grudzień 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta Gminy Legnickie Pole udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego 22 grudzień 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 22 grudzień 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Legnickie Pole na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 22 grudzień 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 22 grudzień 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 22 grudzień 2015 Udostępniony przez: Administrator
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 22 grudzień 2015 Udostępniony przez: Administrator