Prawo lokalne

Uchwały przyjęte na sesji 31.05.2016

Tytuł Opublikowano Autor
Uchwała nr XX/126/2016 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego 03-06-2016 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XX/125/2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 03-06-2016 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XX/124/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 03-06-2016 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XX/123/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 03-06-2016 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XX/122/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnickie Pole 03-06-2016 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XX/121/2016 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 03-06-2016 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XX/120/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Legnickie Pole na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 03-06-2016 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XX/119/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 03-06-2016 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XX/118/2016 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Legnickie Pole za rok 2015 03-06-2016 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XX/117/2016 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2015 03-06-2016 Udostępniony przez: Administrator