Prawo lokalne

Uchwały przyjęte na sesji 21.03.2013

Tytuł Opublikowano Autor
Uchwała nr XXVI/153/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2013-2022 26-03-2013 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXVI/152/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 26-03-2013 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXVI/151/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy funduszu sołeckiego 26-03-2013 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXVI/150/2013 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu 26-03-2013 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXVI/149/2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 26-03-2013 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXVI/148/2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 26-03-2013 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXVI/147/2013 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 26-03-2013 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXVI/146/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 26-03-2013 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXVI/145/2013 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnickie Pole 26-03-2013 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XXVI/144/13 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok 26-03-2013 Udostępniony przez: Administrator