Prawo lokalne

Uchwały przyjęte na sesji 14.11.2014

Tytuł Opublikowano Autor
Uchwała XL/249/2014 w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku 21-11-2014 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XL/248/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok 21-11-2014 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XL/247/2014 w sprawie zmiany uchwały XXXIX/235/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi legnickiemu 21-11-2014 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała XL/246/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 20-11-2014 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała XL/245/2014 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach Taczalin i Lubień 20-11-2014 Udostępniony przez: Administrator
uchwała XL/244/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Przybków – Klecina w Gminie Legnickie Pole 20-11-2014 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała XL/243/2014 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Legnickie Pole na lata 2014-2020 20-11-2014 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XL/242/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 20-11-2014 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała nr XL/241/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Legnickie Pole a Gminą Miejską Legnica w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla 20-11-2014 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała XL/240/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Legnickie Pole a Gminą Miejską Legnica w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uc 20-11-2014 Udostępniony przez: Administrator