Na sesji w dniu 29 stycznia 2019 r. Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiącej własność Gminy Legnickie Pole,
 • w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Legnickie Pole,
 • o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnickie Pole,
 • o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – przesyłowej linii elektroenergetycznej,
 • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa – Czarna w Gminie Legnickie Pole,
 • w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019,
 • w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2019-2027,
 • w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/148/2016 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do załatwiania spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku,
 • o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu,
 • w sprawie przystąpienia Gminy Legnickie Pole do projektu konkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji projektu konkursowego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 3: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 Osi „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI”.

Nagranie z sesji: https://www.youtube.com/watch?v=fD9udSawjow&feature=player_embedded

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała Nr IV.26.2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia pdf 91.80 KB Justyna Lasek
Uchwała Nr IV.27.2019 w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Legnickie Pole pdf 211.43 KB Justyna Lasek
Uchwała Nr IV.28.2019 o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnickie Pole pdf 92.97 KB Justyna Lasek
Uchwała Nr IV.29.2019 o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpad pdf 94.52 KB Justyna Lasek
Uchwała Nr IV.30.2019 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Legnicki pdf 74.01 MB Justyna Lasek
Uchwała Nr IV.31.2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, j pdf 6.43 MB Justyna Lasek
Uchwała Nr IV.32.2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 pdf 2.29 MB Justyna Lasek
Uchwała Nr IV.33.2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2019-2027 pdf 5.44 MB Justyna Lasek
Uchwała Nr IV.34.2019 w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/148/2016 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2016 r. w spraw pdf 206.60 KB Justyna Lasek
Uchwała Nr IV.35.2019 o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu pdf 103.71 KB Justyna Lasek
Uchwała Nr IV.36.2019 w sprawie przystąpienia Gminy Legnickie Pole do projektu konkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie par pdf 96.99 KB Justyna Lasek
Wyniki głosowania pdf 92.60 KB Justyna Lasek
Protokół pdf 13.20 MB Justyna Lasek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 06, luty 2019 13:34 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06, luty 2019 13:41 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 06, luty 2019 13:43 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 06, luty 2019 13:44 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06, luty 2019 13:45 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06, luty 2019 13:45 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. środa, 06, luty 2019 13:54 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. środa, 06, luty 2019 13:56 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. środa, 06, luty 2019 13:56 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08, luty 2019 08:50 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08, luty 2019 08:51 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08, luty 2019 08:53 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 08, luty 2019 08:53 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 28, czerwiec 2019 11:39 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 12, wrzesień 2019 10:23 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 12, wrzesień 2019 10:24 Justyna Lasek