Uchwały przyjęte na sesji Nr X w dniu 30 października 2019 r.:

  • Uchwała Nr X.93.2019 o zmianie uchwały w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego “Bon dla Malucha” dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Legnickie Pole,
  • Uchwała Nr X.94.2019 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie płyty pamiątkowej – pomnika,
  • Uchwała Nr X.95.2019 w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom,
  • Uchwała Nr X.96.2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Legnickie Pole w 2020 roku,
  • Uchwała Nr X.97.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,
  • Uchwała Nr X.98.2019 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Legnickie Pole na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Legnickie Pole,
  • Uchwała Nr X.99.2019 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Legnickie Pole,
  • Uchwała Nr X.100.2019 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, powstałych na terenie dwóch Gmin w Województwie Dolnośląskim”  w ramach Grupy Zakupowej Odbioru i Zagospodarowania Odpadów,
  • Uchwała Nr X.101.2019 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnickie Pole,
  • Uchwała Nr X.102.2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nagranie z sesji: https://www.youtube.com/watch?v=8RQkTh7hPUY

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 05, listopad 2019 14:14 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05, listopad 2019 14:15 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05, listopad 2019 14:15 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06, listopad 2019 08:57 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. środa, 20, listopad 2019 13:43 Justyna Lasek