Uchwały przyjęte na sesji Nr XII w dniu 20 grudnia 2019 r.:

  • Uchwała Nr XII.108.2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Legnickie Pole na 2020 rok
  • Uchwała Nr XII.109.2019 o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Legnickie Pole na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Legnickie Pole
  • Uchwała Nr XII.110.2019 w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Gminie Legnickie Pole oraz określenia zakresu i przedmiotu jego działania
  • Uchwała Nr XII.111.2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Legnickie Pole, w roku szkolnym 2019/2020
  • Uchwała Nr XII.112.2019 w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
  • Uchwała Nr XII.113.2019 o zmianie uchwały Nr X.101.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnickie Pole
  • Uchwała Nr XII.114.2019 o zmianie uchwały Nr X.102.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • Uchwała Nr XII.115.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
  • Uchwała Nr XII.116.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2019-2027
  • Uchwała Nr XII.117.2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr X.100.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, powstałych na terenie dwóch Gmin w Województwie Dolnośląskim” w ramach Grupy Zakupowej Odbioru i Zagospodarowania Odpadów

Nagranie z sesji:

https://www.youtube.com/watch?v=MAiQyUnT4jk

Imienne wykazy głosowania:

 http://www.bip.legnickiepole.pl/organizacja/rada-gminy-3/410-imienne-wykazy-glosowan/3624-sesja-20-12-2019

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 09, styczeń 2020 11:02 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09, styczeń 2020 11:11 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09, styczeń 2020 12:01 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09, styczeń 2020 12:12 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13, styczeń 2020 10:51 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13, styczeń 2020 10:52 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13, styczeń 2020 10:53 Justyna Lasek