Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy.

Prawo do składania petycji ma podstawę w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870).


Przedmiotem petycji może być w szczególności żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.


Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.


Ustawowy termin na rozpatrzenie petycji wynosi trzy miesiące, liczone, co do zasady, od dnia złożenia petycji, z możliwością jego przedłużenia o dalsze trzy miesiące.

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy o petycjach corocznie, w terminie do 30 czerwca, zamieszcza się informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera dane dotyczące liczby, przedmiotu i sposobu załatwienia petycji.


Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 do Rady Gminy Legnickie Pole nie wpłynęły i nie zostały rozpatrzone w ramach posiadanych kompetencji żadne petycje w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870).

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Informacja pdf 293.28 KB Julia Szojka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 27, czerwiec 2019 10:41 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27, czerwiec 2019 11:20 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27, czerwiec 2019 11:29 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27, czerwiec 2019 11:29 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27, czerwiec 2019 11:30 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27, czerwiec 2019 11:31 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27, czerwiec 2019 11:32 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27, czerwiec 2019 11:32 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27, czerwiec 2019 11:45 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27, czerwiec 2019 11:59 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 28, czerwiec 2019 11:30 Julia Szojka